หลักสูตร EP และ MEP เรียนอย่างไร ดีไหม ทำไมโรงเรียนส่วนใหญ่มี?

หลักสูตร EP และ MEP เรียนอย่างไร ดีไหม ทำไมโรงเรียนส่วนใหญ่มี?
หลักสูตร EP และ MEP เรียนอย่างไร ดีไหม ทำไมโรงเรียนส่วนใหญ่มี?

รู้หรือไม่หลักสูตร EP และ MEP เรียนอย่างไร

สำหรับระบบการศึกษาในปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้เลยว่าหลากหลายโรงเรียนในประเทศไทย ได้มีการเพิ่มหลักสูตร English Program โปรแกรมภาคภาษาอังกฤษเข้ามา เพื่อเน้นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้แก่เด็กนักเรียนให้มีความรู้ความสามารถในด้านภาษามากยิ่งขึ้น ซึ่งแต่ละโรงเรียนนอกเหนือจากหลักสูตร English Program (EP) แล้วจะมีหลักสูตร MEP หรือ Mini English Program ที่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้แก่ผู้ปกครองและเด็กนักเรียนได้เลือกเรียนสำหรับมาทำความรู้จักหลักสูตรการเรียนการสอนทั้งแบบ EP และ MEP ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร

ซึ่งหลักสูตร EP และ MEP ถือเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ที่เป็นการเน้นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับความสามารถทางด้านภาษาของเด็กนักเรียนให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้น

หลักสูตร English Program (EP)

หลักสูตร English Program จะเป็นการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่เน้นการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสื่อการเรียนการสอนหนังสือเรียนและครูที่สอนต้องใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนเท่านั้น ส่วนใหญ่จะมีครูต่างชาติหรือครูเจ้าของภาษาเป็นผู้สอน ยกเว้นวิชาภาษาไทยและรายวิชาที่มีความเกี่ยวข้องกับการเป็นไทยจะมีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยแบบปกติ ซึ่งหลักสูตร English Program สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาไปจนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

หลักสูตร Mini English Program (MEP)

สำหรับหลักสูตร Mini English Program จะเป็นการจัดการเรียนการสอนคล้ายคลึงกับหลักสูตร English Program แต่จะมีความแตกต่างตรงที่หลักสูตร Mini English Program จะมีวิชาการเรียนการสอนที่เป็นภาษาอังกฤษประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ของการเรียนทั้งหมดคลื่นเน้นวิชาที่สำคัญหรือวิชาหลักที่จะมีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษเช่นวิชาคณิตศาสตร์ แต่บางวิชาจะมีการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย

โดยค่าใช้จ่ายของหลักสูตร English Program โรงเรียนจะมีความแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่ที่ระดับชั้นในการเรียนโดยระดับชั้นอนุบาลอาจมีค่าใช้จ่ายเริ่มต้นตั้งแต่ 15,000 บาท สำหรับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาอาจมีค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ 30,000 บาท และสำหรับ Mini English Program สำหรับระดับชั้นอนุบาลจะมีค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ 10,000 บาทและชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจะมีค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ 25,000 บาทขึ้นไป

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *