ระบบการศึกษาในประเทศไทยมีกี่แบบ ต่างกันยังไง?

ระบบการศึกษาในประเทศไทยมีกี่แบบ ต่างกันยังไง?
ระบบการศึกษาในประเทศไทยมีกี่แบบ ต่างกันยังไง?

ระบบการศึกษาในประเทศไทยมีแบบไหนบ้าง

สำหรับในประเทศไทยมีระบบการศึกษาที่มีการจัดขึ้นโดยกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทย ซึ่งมีทั้งในรูปแบบของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ที่เข้ามามีส่วนร่วมในระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับการศึกษาปฐมวัยจนถึงระดับชั้นอุดมศึกษา

สำหรับการศึกษาภาคบังคับในประเทศไทยได้มีการกำหนดให้ต้องจบการศึกษาอย่างน้อยสุดในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และต้องเข้ารับการศึกษาช้าสุดในอายุ 7 ปี การศึกษาภาคบังคับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยจะแบ่งออกเป็นระดับชั้นประถมศึกษา 6 ปี และชั้นมัธยมศึกษา 6 ปี นอกจากนี้การศึกษาขั้นพื้นฐานยังรวมถึงการศึกษาในรูปแบบปฐมวับและทางหน่วยงานภาครัฐต้องดูแลจัดการศึกษาให้มีคุณภาพอย่างทั่วถึง โดยไม่มีการเก็บค่าใช้จ่าย ตามรัฐธรรมนูญแห่งอาณาจักรไทยปีพุทธศักราช 2550

ปัจจุบันประเทศไทยมีการศึกษาทั้งสิ้น 3 รูปแบบคือ

การศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษาที่กำหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลาของ การศึกษา การวัดและการประเมินผล

การศึกษานอกระบบ เป็นการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการกำหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบวิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผ

การศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจศักยภาพ ความพร้อมและโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม

ระบบโรงเรียนสำหรับการศึกษาของประเทศไทยจะแบ่งการศึกษาออกเป็น 4 ช่วงชั้นคือ ช่วงชั้นที่ 1 ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ช่วงชั้นที่ 2 ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ช่วงชั้นที่ 3 คือระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และช่วงชั้นที่ 4 คือระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ซึ่งนอกจากนี้การศึกษาจะมีการจัดรูปแบบในส่วนของสายสามัญและการจัดการศึกษาในรูปแบบของสายอาชีพ โดยในระดับชั้นปวช 1-3 จะเทียบเท่ากับการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

สำหรับการศึกษาในช่วงระดับชั้นมัธยมศึกษาเมื่อเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สามารถเรียนต่อได้ในระดับชั้นอุดมศึกษาระดับบัณฑิตหรือปริญญาตรี หน่วยในการจบระดับการศึกษาแต่ละช่วงชั้นจะได้รับประกาศนียบัตรของแต่ละระดับชั้นการศึกษาเพื่อนำไปสอบหรือนำไปยื่นสำหรับเรียนต่อในระดับชั้นที่สูงยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทั้งสายสามัญหรือสายอาชีพ

โดยในปัจจุบันรูปแบบการศึกษาของไทยนั้นมีให้เลือกทั้งรูปแบบของ โรงเรียนของหน่วยงานภาครัฐหรือรูปแบบของโรงเรียนเอกชน ซึ่งจะแตกต่างกันที่ค่าใช้จ่ายไปจนถึงรูปแบบการศึกษาที่อยากมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ปกครองที่อยากส่งลูกหลานเล่าเรียนในรูปแบบที่ต้องการ

อ้างอิง : wikipedia

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *